Algemene voorwaarden Studio Am

 

 

 

Artikel 1. Definities

l. Studio Am: de eenmanszaak Amber Hendriks, statutair gevestigd te Best en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62683330.

  1. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Studio Am een overeenkomst is aangegaan.
  2. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
  3. Diensten: alle diensten die Studio Am voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwikkelen van websites , ontwerpen van huisstijlen, onderhoud van websites (onderhoudscontracten) en WordPress hulp op afstand.
  4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Studio Am en klant krachtens welke Studio Am de dienst zal uitvoeren.
  5. lnformatie: alle gegevens afkomstig van klant.
  6. Website: www.StudioAm.nl
  7. Webhosting: de computersystemen t.b.v. opslag en/ of doorgifte van gegevens aan derden via internet waarop de overeenkomst tussen de klant en Studio Am betrekking heeft.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Studio Am gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Studio Am verklaart de klant dot hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Studio Am en dot hij met deze voorwaarden akkoord goat.
  3. lndien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Studio Am en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht warden genomen.
  4. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst don prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

  1. Offertes van Studio Am zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. lndien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen no de datum waarop de offerte is uitgebracht.
  2. Studio Am zal in de offerte aangeven welke diensten warden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.
  3. Door Studio Am verzonden offertes zijn vrijblijvend en zijn veertien dagen geldig no ontvangst door de klant, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
  4. lndien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Studio Am het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan     te passen.

5. Studio Am behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht     aan klant te factureren alvorens of tijdens Studio Am de opdracht zal uitvoeren.

  1. Alle door Studio Am gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
  2. Studio Am behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. lndien de prijzen van aangeboden producten stijgen no totstandkoming van de overeenkomst, don is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dot de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
  3. Studio Am behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld foor het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

  1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dot de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Studio Am verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
  2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring warden gewijzigd.
  3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Studio Am binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
  4. Studio Am heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dot zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. lndien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten warden gemaakt zullen deze aan de klant warden doorberekend.
  5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Studio Am zijn  pas geldig vanaf het moment dot deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
  6. lndien de klant een overeenkomst met Studio Am wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
  7. lndien Studio Am, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten don overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Studio Am gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. lndien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Studio Am in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Studio Am uitgevoerde werk te vergoeden.

 

Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor Studio Am

  1. Studio Am garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
  2. Studio Am spant zich in om de gegevens die Studio Am voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dot deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
  3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Studio Am met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
  4. Studio Am is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Studio Am uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
  5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Studio Am eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Studio Am en/of overige promotionele uitingen van Studio Am.
  6. Studio Am zal zich onthouden van het kennisnemen van de inhoud van persoonlijke mail of andere bestanden en berichten welke door de klant op servers van Studio Am worden opgeslagen, tenzij zij hiertoe verplicht wordt vanwege enige wettelijke verplichting  of rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor klant

  1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
  2. De klant dient Studio Am te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dot deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Studio Am onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Studio Am om verzoekt.
  3. Studio Am in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio Am zijn verstrekt, heeft Studio Am het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
  4. De klant stelt Studio Am steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
  5. Bij klachten over de door Studio Am geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Studio Am binnen acht dagen no levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen een maand no voltooiing van de volledige opdracht. De klant vrijwaart Studio Am een jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
  6. De klant dient zelf reservekopieen te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Studio Am nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Studio Am niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
  7. Wanneer Studio Am inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Studio Am is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dot  de Klant degene is die inlogt door middel van de aan de Klant verstrekte inloggegevens.

 

Artikel 7. Levering en levertijd

  1. De door Studio Am te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en warden in overleg met klant vastgesteld. De door Studio Am opgegeven levertijd begint no totstandkoming van de overeenkomst en no ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
  2. Een door Studio Am vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd warden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Studio Am  niet van rechtswege in verzuim.
  3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer don zestig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Studio Am, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
  4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Studio Am mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
  5. Aan de leveringsplicht van Studio Am zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Studio Am geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

 

Artikel 8. Betaling

  1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst  tot stand komt.
  2. Alle door Studio Am verzonden facturen dienen door de klant binnen veertien dagen betaald te warden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. lndien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege  in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
  4. Bij een niet tijdige  betaling is de klant, naast  het verschuldigde  bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
  5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in stoat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, don wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
  6. In bovenstaande gevallen heeft Studio Am voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beeindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
  7. De klant gaat er mee akkoord dat Studio Am elektronisch factureert. lndien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Studio Am zich het recht om hiervoor meerkosten a €2,50 per factuur te berekenen.
  8. lndien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een   door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.
  9. De klant kan bezwaren tegen de door Studio Am verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen no factuurdatum schriftelijk aan Studio Am kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Studio Am een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
  10. Alle door Studio Am geleverde producten en diensten blijven eigendom van Studio Am totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Studio Am zijn voldaan.

 

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

  1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde ofter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Studio Am tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. De door Studio Am geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit warden verveelvoudigd of warden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. De inhoud van de website van Studio Am, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Studio Am en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriele eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Studio Am.
  4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Studio Am ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Studio Am.
  5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Studio Am geleverde producten blijven eigendom van de klant.
  6. Studio Am is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Studio Am plaatst. lndien de door klant geplaatste informatie/ content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Studio Am vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. ledere overeenkomst tussen Studio Am en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Studio Am kan als gevolg nimmer aansprakelijk warden gesteld voor niet behaalde resultaten.

  1. lndien Studio Am onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.l toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
  2. In aanvulling op artikel 10.2 is Studio Am dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden: de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Am  aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Studio Am toegerekend kunnen warden: redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dot deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
  3. Studio Am sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Studio Am geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Studio Am.
  4. Studio Am is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
  5. Klant vrijwaart Studio Am voor alle aanspraken  op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, don wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde  producten en diensten van Studio Am.
  6. Studio Am is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie (zoals teksten en/of afbeeldingen) tot zich heeft genomen/gekregen.

Artikel 11. Onderbreking van de diensten en overmacht

1. Ten behoeve van periodiek onderhoud, updates etc. is Studio Am gerechtigd de servers (daarmee de informatie van de klant) tijdelijk buiten gebruik te stellen. Studio Am is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de klant in verband met het buiten gebruik stellen lijdt.

  1. Studio Am is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. lndien de overmacht  gedurende  een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt don naar verhouding afgerekend.
  2. Studio Am is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Studio Am weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Studio Am  kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld warden voor welke schade don ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Studio Am een overeenkomst is aangegaan.

 

 

Artikel 12. Duur overeenkomst en beeindiging

1. lndien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.

  1. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
  2. Beide partijen, zowel klant als Studio Am, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
  3. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Studio Am de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beeindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval warden begrepen de gevallen waarin:
   • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
   • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
   • het vermoeden bestaat dot klant niet aan zijn of hoar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
   • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Studio Am voortvloeiende verplichting;
   • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
   • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Studio Am;
   • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al don niet aangetekend schrijven;
   • bij terugkerende betalingsproblemen.

Studio Am zal wegens deze beeindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

5. lndien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp  van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Studio Am voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd  verschuldigd  en warden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

6.Studio Am behoudt het recht om hoar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. lndien Studio Am overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het stoat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dot de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen no het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

Artikel 13. Conformiteit

1. Studio Am zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. lndien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Studio Am in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

  1. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.l, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dot artikel overeenkomstig het normale tarief  van Studio Am warden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Studio Am aannemelijk kan maken dot de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Studio Am.
  2. Mocht vast komen te staan dot de gebrekkigheid van de door Studio Am te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Studio Am, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

Artikel 14. Overige bepalingen en toepasselijk recht

1. lndien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Studio Am en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht warden genomen.

  1. lndien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden  opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Studio Am alleen bindend indien en voor zover deze door Studio Am uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  2. lndien Studio Am op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen door door de klant nimmer enige rechten aan ontleend warden.
  3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
  4. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden warden overgedragen indien Studio Am hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
  5. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studio Am partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  6. De klant en Studio Am zullen eventuele geschillen eerst in onderleg overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.